•  
  • YCT คืออะไร
  •       เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและชีวิตประจำวัน การสอบ YCT แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ YCT ระดับ 1 - ระดับ 4  ส่วนการสอบปากเปล่ามี 2 ระดับ คือ YCT - Speaking (ขั้นต้น) และ YCT - Speaking ขั้นกลาง ในการสอบปากเปล่า นั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ
  • ม.อ. เปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับเด็ก YCT ประจำปี 2556
  • รายละเอียด
  •       -  ตารางกำหนดการสอบ YCT ประจำปี 2556 [download]
  •       -  ขั้นตอนการสมัครสอบ [download]
  •       -  ใบสมัครสอบ YCT [download] 
  •  
    •