test3

        มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษ และได้ดำเนินการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปี 3  โดยเริ่มจัดสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2551

        การทดสอบ / การเทียบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

1.  การทดสอบ

        กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หรือเทียบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้

        นักศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ในชั้นปีที่ 3 ด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษหรือแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยรับรอง  โดยต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย  สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ให้ดำเนินการ ดังนี้

        1) ศึกษาภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยรับรองตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด เมื่อศึกษาครบถ้วนแล้ว  นักศึกษาต้องทดสอบอีกครั้ง  หากสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย  กรณีสอบไม่ผ่านจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูล

        2) ศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แล้วเข้ารับการทดสอบอีกครั้ง หากสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย  กรณีสอบไม่ผ่านให้ดำเนินการตามข้อ 1

        อนึ่ง นักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว  หากประสงค์จะศึกษาภาษาอังกฤศด้วยโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยรับรองในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถกระทำได้ และสามารถสอบวัดระดับได้ด้วย

2. การเทียบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

        นอกจากการทดสอบแล้วนักศึกษาสามารถเทียบระดับความรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยการนำผลสอบคะแนนมาตรฐานต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง เช่น ผลสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC, PSU-GET, CU-TEP ฯลฯ  มาเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  โดยนักศึกษาสามารถยื่นผลสอบมาตรฐานได้ตลอดเวลา  แต่ต้องไม่ช้ากว่าภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 4