1.  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

      -  TOEIC

      -  โครงการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับชั้นปีที่ 3

2. การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

      สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป (HSK)

      สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก (YCT)