งานพัฒนาอาจารย์และบริการวิชาการ

กองวิชาการสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

80 หมู่ 1 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

 

  พัฒนาอาจารย์:                       

                                              con_tel โทรศัพท์    0-7627-6054


  วิจัย:

                                              con_tel โทรศัพท์    0-7627-6054


  บริการวิชาการและศูนย์ทดสอบ:

                                              con_tel โทรศัพท์    0-7627-6502

                                              con_fax โทรสาร     0-7627-6055

                                              emailButton อีเมล์         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  พัฒนาโดย:
                                              นางสาวอัสมา ลาเต๊ะ
                                              นักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                                              มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


  ที่ปรึกษา:
                                              นางสาวสุไวด๊ะ เตพิริยะกุล
                                              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Webmaster)
                                              งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้