ม.อ.ภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ YCT ประจำปี 2561

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับสถาบันขงจื๊อภูเก็ต กำหนดเปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และYCT) ประจำปี 2561

*ตารางการจัดสอบ ประจำปี 2561

*ขั้นตอนการสมัครสอบ

*ใบสมัครสอบ HSK

*ใบสมัครสอบ YCT