ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559

  ตราสัญลักษณ์ (Logo) ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 download  

  หัวข้อหลัก(Theme) ในการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 
  กำหนดวันจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559  
           วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่  17 – 18 สิงหาคม 2559
 วิทยาเขตปัตตานี     วันที่  18 – 19 สิงหาคม 2559
 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  วันที่  18 – 20 สิงหาคม 2559
 วิทยาเขตภูเก็ต วันที่  17 – 18 พฤศจิกายน 2559
 วิทยาเขตตรัง วันที่  27 – 28 มกราคม 2560