ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU - TPSF" รุ่นที่ 4

     มหาวิทยาลัย กำหนดจัดฝึกอบรม "การเขียน Teaching Portfolio สำหรับ PSU Teaching Professional Standards Framework : PSU - TPSF" รุ่นที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ  เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร์  

*รายละเอียดโครงการ