1. ระเบียบ / แนวปฏิบัติ

     -  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551

     -  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

     -  วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

     -  วิธีคำนวณค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ เสนอ / บริหารโครงการ

     -  ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ

     -  ประกาศอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ

     -  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ (เพิ่มเติม)

     -  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2551

3. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524

     -  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

     -  คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 99/2535 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดประชุมในประเทศ

     -  คำสั่ง สกอ. ที่ 9/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     -  หนังสือที่ สร.1004/ว4 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 เรื่อง การขออนุมัติจัดการประชุมในประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524

4. คำสั่ง

     -  คำสั่งมอบอำนาจตามระเบียบบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 12 ม.ค. 2552

     -  คำสั่งมอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2551