นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

1. Talent Mobility

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการสนับสนุนอาจารย์ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ (Talent Mobility) พ.ศ. 2556

        เพื่อให้การดำเนินการในการสนับสนุนอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ทางด้าน เทคโนโลยี ทักษะ และประสบการณ์จากปัญหาปัจจุบัน โดยการไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากร สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่นโยบายและผลงานของสถาบัน 

*Download

2.  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราจ้างผู้ช่วยวิจัยประจำโครงการวิจัย ประจำปี 2556

3.  แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ม.อ.

4.  การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การเสนอโครงการวิจัยที่วิจัยเกี่ยวกับพันธ์ุพืช

6.  จรรยาวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติ

7.  ระเบียบ/แนวปฏิบัติทุนวิจัยภายใน

     -  ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 [ของ ม.อ.]

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัญ พ.ศ.2523 [ของ ม.อ.]

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี วข.หาดใหญ่ และรายได้ส่วนกลาง ม.อ.

8.  ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์แดละค่าธรรมเนียมการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2551

     -  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2551

9.  ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย

     -  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราการจัดสรรค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

     -  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2554

10. แบบฟอร์มสัตว์ทดลอง

     -  แบบฟอร์มประกอบการเสนอโครงการวิจัยสัตว์ทดลอง

     -  แบบขออนุญาตสำหรับวิชาปฏิบัติการที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง

11. แนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย

12. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยภายนอก

13. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ NRPM-Ongoing

14. ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 [ของ ม.อ.]

15. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553 [ของ ม.อ.]