1.  ข่าวทุนวิจัย

2.  ปฏิทินทุนวิจัย

3.  ยุทธศาสตร์วิจัย

4.  นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

5.  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพฯ

6.  ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้

     -  ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย

     -  ทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

     -  ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

7.  ทุนวิจัยในประเทศ

8.  ทุนวิจัยต่างประเทศ

9.  รางวัลวิจัย

     -  ปฏิทินการเสนอรางวัล

     -  ระดับนานาชาติ

     -  ระดับชาติ

     -  ระดับมหาวิทยาลัย

10.  สนับสนุนการตีพิมพ์

     -  รางวัลบทความตีพิมพ์

     -  Publication Clinic

     

 

   

   

ทุนวิจัยภายนอก

    -  ปฏิทินทุนวิจัยภายนอกในประเทศ

     -   ปฏิทินทุนวิจัยภายนอกต่างประเทศ

     -   ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     -   ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

     -  ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ทุนวิจัยภายนอก

ฐานข้อมูลผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย วิทยาเขตภูเก็ต