ข้อมูลด้านวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต  

1. ข้อมูลทุนวิจัย 

2. นโยบาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 

3.  กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต

4. สารสนเทศวิจัย