1. งานส่งเสริมวิจัย

      1.1 ทุนวิจัย
            - ทุนงบประมาณแผ่นดิน
            - ทุนเงินรายได้
             -ทุนกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยและของทุนวิจัยของคณะ/หน่วยงาน
            - ทุนภายนอก
            - ทุนต่างประเทศ
      1.2 กองทุนวิจัย
      1.3 งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน(เครือข่ายC2)
      1.4 งาน ม.อ.วิชาการ (ม.อ.ภูเก็ตวิจัย)

2.งานพัฒนาอาจารย์

      2.1 โครงการประชุมและอบรมทางวิชาการ
      2.2 ทุนการศึกษา
            - ทุนภายในมหาวิทยาลัย
            - ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
      2.3 งานส่งเสริมการจัดทำตำราและสื่อการสอน

3. งานบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบ

       3.1 กลั่นกรองและดำเนินงานเพื่อให้งานบริการวิชาการของคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ตให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริการวิชาการ ปี พ.ศ.2551
      3.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของ กพร.ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต
      3.3 ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก
      3.4 จัดทำฐานข้อมูลของงานบริการวิชาการและข้อมูลของศูนย์ทดสอบ เสวนาวิชาการ ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ